Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ,հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Published: 2019-04-26

Straight calculation of helix–coil transition parameters in heteropolymers (Հետերոպոլիմերներում պարույր–կծիկ անցման պարամետրերի ուղիղ հաշվարկ)

Ա. Ասատրյան, Ա. Անդրիասյան, Ա. Հակոբյան, Շ. Տոնոյան, Ե. Մամասախլիսով, Վ. Մորոզով

47-54

Նամակ խմբագրություն

Յու. Վարդանյան, Ա. Գրիգորյան, Հ. Շահինյան

68