Գլխավոր խմբագիր

ակադեմիկոս Ռ. Մ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Խմբագրական Խորհուրդ

ակադեմիկոս Գ. Ե. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, ակադեմիկոս Վ. Ս. ԶԱՔԱՐՅԱՆ, ակադեմիկոս Լ. Ա. ԹԱՎԱԴՅԱՆ, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ Ռ. Մ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ակադեմիկոս Է. Մ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ Լ. Ռ. ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ (գլխ. խմμագրի տեղակալ), ակադեմիկոս Յու. Հ. ՇՈՒՔՈՒՐՅԱՆ, ակադեմիկոս Դ. Մ. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ

 Գ. Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (պատ.քարտուղար)