Հանդեսում հրատարակվում են Երևանի պետական համալսարանում և այլ գիտական կենտրոններում կատարված տեսական, փորձարարական և կիրառական բնույթի օրիգինալ հոդվածներ,հաղորդումներ ու նամակներ բնագիտական բնագավառներից, մաթեմատիկայից, մեխանիկայից և ինֆորմատիկայից:

Published: 2019-03-11

Mitoxantrone interaction with poly(G) (Poly(G)-ի հետ միտոքսանտրոնի փոխազդեցությունը)

Ա. Կարապետյան, Յու. Բաբայան, Մ. Թորոսյան, Մարիամ Շահինյան

49-54