Return to Article Details ԱՆՀԵԾԱՆ ԾԱԾԿԵՐԻ ԼԱՐՎԱԾԱԴԵՖՈՐՄԱՏԻՎ ՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ՝ ԿԻՐԱՌԵԼՈՎ ՊԱՀԱՆԳ-ՁԳԱՆ ՄՈԴԵԼԸ Download Download PDF