Յակոբ Տէր-Կարապետեան, Հայկական Էթնիք Ինքնութիւնը Միջավայրի Մէջ. Փորձագիտական Եւ Հոգեբանաընկերաբանական Դիտակէտերէ

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • Անդրանիկ Տագեսյան Հայկազյան համալսարանի հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոն

Abstract

Aghop Der-Karabetian, Armenian Ethnic Identity in Context: Empirical and Psychosocial Perspective, Beirut Haigazian University Press, 2018, 270 p.
Յակոբ Տէր-Կարապետեան, Հայկական Էթնիք Ինքնութիւնը Միջավայրի Մէջ. Փորձագիտական Եւ Հոգեբանաընկերաբանական Դիտակէտերէ, Պէյրութ, Հայկազեան Համալսարանի Հրատարակչատուն, 2018, 270 էջ

Author Biography

Անդրանիկ Տագեսյան, Հայկազյան համալսարանի հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոն

Հայկազյան համալսարանի հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոնի տնօրեն, «Հայկազյան հայագիտական հանդեսի» պատասխանատու խմբագիր, քաղաքական գիտությունների դոկտոր (adakessian@haigazian.edu.lb)

Published
2018-12-23