Return to Article Details Հին հայերենի յ (y/i̭) ձայնորդը տարաժամանակյա և համաժամանակյա հայեցակերպերում Download Download PDF